ï¤î¢ò ̬ü / ¬èé¢è£¢òñ¢:-

 

     ÿ Üñ¤£¢î èíðî¤, ÿ ñè£ôþ¢ñ¤, ÿ ïì¢êî¢î¤ó Üî¤ «îõ¬îè÷¢, ÿ Üñ¤£¢î   ñ¢¼î¢ªò뢫üú¢õó£¢ Ýè¤òõ£¢èÀ袰 î¤ùð¢ð® ï¤î¢ò ̬üè÷¢ ï¬ìªðø¢Áè¢ ªè£í¢´ Þ¼è¢è¤ù¢øù.  ï¤î¢òð® ̬ü袰 «î¬õò£ù è¦ö¢è¢èí¢ì ªð£¼÷¢è¬÷ð¢ ðø¢ø¤»ñ¢       Üîø¢°í¢ì£ù ªî£¬è¬ò ðø¢ø¤»ñ¢ ¬èé¢è£¢òñ£è õ¤¼ð¢ðð¢ðì¢ìõ£¢è÷¢ ªêò¢òô£ñ¢.

å¼ ï£¬÷袰       å¼ ñ£îî¢î¤ø¢°

       1.¹û¢ð ¬èé¢è£¢òñ¢             Ï.200            Ï.6,000

      2.î¦ð âí¢ªíò¢             Ï.100            Ï.3,000

      3.¬ï«õî¢ò ð¤óê£îñ¢          Ï.200            Ï.6,000

      4.ñø¢ø Ìü£ î¤óõ¤òé¢è÷¢      Ï.300            Ï.15,000

      ªñ£î¢îñ¢                     Ï.1,300           Ï.39,000Go to home page now