ï¤î¢ò ̬ü / ¬èé¢è£¢òñ¢:-

 

     ÿ Üñ¤£¢î èíðî¤, ÿ ñè£ôþ¢ñ¤, ÿ ïì¢êî¢î¤ó Üî¤ «îõ¬îè÷¢, ÿ Üñ¤£¢î        ñ¢¼î¢ªò뢫üú¢õó£¢ Ýè¤òõ£¢èÀ袰 î¤ùð¢ð® ï¤î¢ò ̬üè÷¢ ï¬ìªðø¢Áè¢ ªè£í¢´        Þ¼è¢è¤ù¢øù.  ï¤î¢òð® ̬ü袰 «î¬õò£ù è¦ö¢è¢èí¢ì ªð£¼÷¢è¬÷ð¢ ðø¢ø¤»ñ¢        Üîø¢°í¢ì£ù ªî£¬è¬ò ðø¢ø¤»ñ¢ ¬èé¢è£¢òñ£è õ¤¼ð¢ðð¢ðì¢ìõ£¢è÷¢ ªêò¢òô£ñ¢.

                                          å¼ ï£¬÷袰       å¼ ñ£îî¢î¤ø¢°

       1.¹û¢ð ¬èé¢è£¢òñ¢           Ï.200            Ï.6,000

      2.î¦ð âí¢ªíò¢             Ï.100            Ï.3,000

      3.¬ï«õî¢ò ð¤óê£îñ¢         Ï.200            Ï.6,000

      4.ñø¢ø Ìü£ î¤óõ¤òé¢è÷¢     Ï.300            Ï.15,000

      ªñ£î¢îñ¢                    Ï.1,300           Ï.39,000


Üù¢ùî£ùñ¢

        ïñ¢ ÿ ñè£ ôþ¢ñ¤ «ò£è ð¦ì «ý£ñ ñí¢ìðî¢î¤ô¢ ޼袰ñ¢, ÿ Üñ¤£¢î èíðî¤, ÿ ñè£ ôþ¢ñ¤ ÿ ñè£õ¤û¢µ, ÿ ïì¢êî¢î¤ó Üî¤ «îõ¬îè÷¢ ÿñ¢¼î¢ªò뢫üú¢õ¼è¢°     î¤ùð¢ð®, ï¤î¢ò ̬ü ïì ªè£í¢´ Þ¼è¢è¤ù¢ø¶.

       Þ颰 êùñ¢ ªêò¢ò õ¼ñ¢ Ýù¢ñ¦è Üù¢ð£¢èÀ袰 Üù¢ùî£ùñ¢ ªêò¢î£ô¢ ïô¢ô¶ âù¢Á 郎ù Þï¢î Üù¢ùî£ùî 27-08-2014 ºîô¢, î¤ùºñ¢ 108 «ð£¢ Ü÷¾è¢° ªêò¢òô£ñ¢ âù¢Á àîê¤î¢¶ à÷¢«÷£ñ¢. Üù¢ùî£ùî¢î¤ù¢ ê¤ø𢹠ðø¢ø¤ ܬùõ¼è¢°ñ¢ ªî£¤ï¢«î.

  

     å¼ ï£¬÷袰 Üù¢ùî£ùî¢î¤ø¢° Ý°ñ¢ ªêôô¤ô¢ å¼ ð°î¤ò£è Ï.500 ÜÂð¢ð¤ ¬õ袰ñ¢ð® «èì¢´è¢ ªè£÷¢è¤«ø£ñ¢. «ñ½ñ¢, îé¢è÷£ô¢ º®ï¢î Ü£¤ê¤ ñø¢Áñ¢ ê¬ñòô¢ ê£ñ£ù¢è÷¢, ªð£¼è÷£è«õ£ Üô¢ô¶ Üîø¢°í¢ì£ù ðíñ£è âé¢èÀ袰 ÜÂð¢ð¤ ¬õ袰ñ¢ð® «è좴袪è£÷¢è¤«ø£ñ¢.

        îé¢èÀ¬ìò ñø¢Áñ¢ îé¢è÷¢ °´ñ¢ðî¢î¤ô¢ à÷¢÷õ£¢è÷£ô¢ ð¤øï¢î ï£÷¢, ñí ï£÷¢, ñø¢Áñ¢ îé¢èÀ袰 ð¤®î¢î ï£ì¢è÷¢, ºè¢è¤òñ£ù ï£ì¢è÷¢ âù¢Áñ¢ Üô¢ô¶ ñ£îî¢î¤ø¢° å¼ ï£÷¢ Üô¢ô¶ ñ£îî£Áñ¢ õ¼ñ¢ ªüù¢ñ ïì¢êî¢î¤óî¢îù¢Á âù¢Á âù¢¬ø袰 «õí¢´ñ£ù£½ñ¢   ªêò¢òô£ñ¢.

                                           ñø¢ø õ¤ðóé¢è¬÷ °¼ü¤ò¤ìñ¢ «è좴 ªî£¤ï¢¶ ªè£÷¢÷ô£ñ¢.

 

Go to home page now